N3UA & E74C
Sejo Sudić
QTH: RICHMOND, VA 23294
U S A
Ex call: T97C 4N4JB YU4VFM